Promocje i Dotacje

PROMOCJE NIBE


1 marca 2018 r. wystartowała promocja pomp ciepła NIBE pod hasłem „Szwedzka dotacja do pomp ciepła NIBE do 10 000 zł”. Promocja przeznaczona jest dla końcowych użytkowników, którzy zarejestrują się na stronie www.szwedzkadotacja.pl i dokonają zakupu pompy ciepła za pośrednictwem wybranej firmy instalacyjnej lub dystrybutora.

Promocja trwa do 31 maja 2018 r. lub do wyczerpania zapasów. Promocją objętych jest łącznie 150 szt. gruntowych pomp ciepła NIBE i 150 szt. powietrznych pomp ciepła NIBE. Promocja polega na obniżeniu na czas jej trwania ceny katalogowej gruntowych pomp ciepła typu NIBE F1126, NIBE F1226, NIBE F1145, NIBE F1145 PC, NIBE F1245, NIBE F1245 PC, NIBE F1155, NIBE F1255, NIBE F1155 PC, NIBE F1255 PC oraz powietrznych pomp ciepła typu NIBE F2040, NIBE F2120, NIBE SPLIT w zestawie z jednostką zewnętrzną i wewnętrzną (AMS i HBS 05 lub AMS i HK 200S) o 4000,00 zł netto przez NIBE-BIAWAR Sp z o.o., przy czym w przypadku jednofunkcyjnych, gruntowych pomp ciepła tj. NIBE F1126, NIBE F1145, NIBE F1145 PC, NIBE F1155, NIBE F1155 PC oraz powietrznych pomp ciepła typu monoblok, tj. NIBE F2040, NIBE F2120, cena pompy ciepła zostanie obniżona pod warunkiem zakupu w/w urządzenia z centralą wewnętrzną (np. HK 200M, VVM) lub zbiornikiem ciepłej wody użytkowej marki NIBE lub zbiornikiem buforowym marki NIBE.

Jeżeli razem z w/w pompą ciepła nastąpi zakup rekuperatora NIBE ERS lub ECO jego cena zostanie obniżona o 1000zł netto. Jeżeli razem z w/w pompą ciepła nastąpi zakup zestawu fotowoltaicznego NIBE PV, jego cena zostanie obniżona o 4000zł netto. Jeżeli razem z w/w pompą ciepła nastąpi zakup rekuperatora i zestawu fotowoltaicznego NIBE PV, to ich cena zostanie obniżona łącznie o 5000 zł.

U wybranych Autoryzowanych Instalatorów pomp ciepła NIBE, biorących udział w Promocji, końcowy użytkownik będzie mógł kupić w/w pompę ciepła w cenie obniżonej o 5000 zł netto, przy zachowaniu pozostałych warunków promocji. Lista wybranych Autoryzowanych Instalatorów pomp ciepła NIBE, biorących udział w promocji, dostępna będzie na www.szwedzkadotacja.pl lub pod nr tel. 85 662 84 90. Uczestnik Promocji ma możliwość sprawdzenia aktualnej ilości pomp ciepła objętych promocją na stronie internetowej www.szwedzkadotacja.pl. O uzyskaniu dotacji na zakup produktów objętych promocją decyduje kolejność zakupu pomp ciepła.

Na liście Autoryzowanych Instalatorów pomp ciepła NIBE znaleźć można oczywiście firmę Skandia Group Polska Sp. z o.o. Zachęcamy do skorzystania z promocji i polecamy swoje usługi. Zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń:   600 701 100

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DOFINANSOWANIE - 2014-2022 – program na 800 mln


  Co?

- zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła

  Dla kogo?

- budynki mieszkalne jednorodzinne lub wielorodzinne

- wymiana istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku

Więcej informacji:

„Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii"

·         ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2

·         zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł

·         zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła ·         dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych". Treść programu priorytetowego: system_prosument_19.12.2016.pdf Dofinansowanie obejmuje: ·         zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Dla: ·         osób fizycznych ·         spółdzielni mieszkaniowych ·         wspólnot mieszkaniowych ·         jednostek samorządu terytorialnego Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:
 • źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:
 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2016 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł - 500 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.
W przypadku instalacji o mocy 0-10 kW służących do produkcji energii elektrycznej, podłączanych do sieci dystrybucyjnej, w których wytworzenie energii elektrycznej i po raz pierwszy wprowadzenie do sieci nastąpi po 01/01/2016, jednoczesne skorzystanie z:
 • dofinansowania z NFOŚiGW oraz
 • cen stałych, o których mowa w art. 41 ust. 10 i 15 Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 478),
mogłoby skutkować przekroczeniem dopuszczalnej pomocy publicznej. W związku z tym inwestor, który otrzyma dofinansowanie z programu, nie będzie mógł korzystać z ww. cen stałych. Nadwyżki energii będą mogły być sprzedawane do sieci po cenie rynkowej, zgodnie z art. 41 ust. 8 ww. Ustawy. Inwestor będzie mógł też korzystać z bilansowania półrocznego (net-metering), o którym mowa w art. 41 ust. 14 ww. Ustawy. Program jest wdrażany na trzy sposoby: a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst:
 • pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
 • wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
 • nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
 • kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 200 tys. zł.
b) za pośrednictwem banków:
 • środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami,
 • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.
c) za pośrednictwem WFOŚiGW: prosument@nfosigw.gov.pl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   DOFINANSOWANIE DO OZE W WOJ. MAZOWIECKIM WFOŚiGW w Warszawie uruchomił program dla osób fizycznych "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła". Nabór wniosków rozpocznie się od 4 kwietnia 2016r. W ramach Programu osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą uzyskać dofinansowanie  na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, tj. pomp ciepła, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych. Pomoc finansowa może zostać udzielona w formie:
 • dotacji
 • pożyczek
Łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania. ZAKUP I MONTAŻ POMP CIEPŁA: Dofinansowanie w formie dotacji do 25% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 10 000 zł dla jednego beneficjenta. KOSZTY KWALIFIKOWALNE: Zakup i montaż nowej instalacji nowej pompy ciepła wraz z osprzętem oraz pracami geologicznymi, niezbędnymi do przeprowadzania montażu pompy ciepła WYMAGANIA: Pompa ciepła powinna posiadać certyfikat lub raport z badań, potwierdzający wartość współczynnika COP, zmierzonego zgodnie z jedną z następujących norm: PN-EN 14511, PN-EN 12309, PN-EN 16147, PN-EN 15879-1. Inwestycje muszą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego.   Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/2016_OA_8.pdf Zadzwoń:   600 701 100/ 784 943 871/ 604 769 464 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *